าครับ เรามาดูที่มาของป๊อปคอร์น หรือข้าวโพดขั้วแสนอร่อยกัน

สำหรับผู้ที่ริเริ่มเอาเมล็ดข้าวโพดมาทำเป็นข้าวโพดคั่ว

เป็นรายแรกก็คือ ชนพื้นเมืองของอเมริกา(อินเดียนแดงนั่นเอง)

โดยพวกเขาได้ทำกันมาเป็นเวลานานหลายพันปีแล้ว

ซึ่งที่เราสามารถทราบได้ก็เพราะเมื่อปี 1948 มีการค้นพบ

ฝักของข้าวโพดสายพันธุ์ที่ใช้ทำข้าวโพดคั่ว ในถ้ำค้างคาว

หลายแห่งในมลรัฐนิวเม็กซิโก โดยฝักข้าวโพดที่พบนั้น

มีอายุย้อนไปประมาณ 5,600 ปีทีเดียว

จากนั้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 15 คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส

ผู้ค้นพบทวีปอเมริกาจึงได้นำข้าวโพดคั่วไปเผยแพร่

ในทวีปยุโรป จนข้าวโพดคั่วนี้กลายเป็นของว่าง

ที่ได้รับความนิยมทั่วโลกมาจนถึงปัจจุบัน


ส่วนเรื่องที่ว่าเมล็ดข้าวโพดกลายมาเป็นข้าวโพดคั่วได้อย่างไรนั้น

เหตุผลก็คือ ในเมล็ดที่ใช้สำหรับทำข้าวโพดคั่วนั้น

จะมีความชื้นระดับหนึ่งอยู่ภายในส่วนที่เป็นแป้งนุ่ม

ที่เป็นส่วนสะสมอาหารของเมล็ด(endosperm) ซึ่งถูกห่อหุ้ม

ด้วยเปลือกแข็งภายนอก และเมื่อได้รับความร้อนในระดับจุดเดือดแล้ว

เจ้าความชื้นหรือน้ำที่อยู่ภายในก็จะขยายตัวจนเกิดแรงดัน

จากภายในทำให้ส่วนที่เป็นเปลือกแข็งระเบิดเสียงดัง

อยู่ภายในภาชนะ จากนั้น ความชื้นภายในเมล็ดก็จะออกมา

และระเหยไปอย่างรวดเร็ว ส่วนแรงระเบิดก็จะทำให้ไส้ใน

ของเมล็ดข้าวโพดกลับออกมาอยู่ด้านนอกแทน

และการขยายตัวอย่างรวดเร็วนี้ทำให้ส่วนสะสมอาหาร

ของเมล็ด(endosperm)แปรสภาพเป็นเหมือนกับโฟมนิ่ม

ที่มีอากาศอยู่ภายใน จนเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของป็อปคอร์นนั่นเอง

สุดท้าย ในการทำป็อปคอร์นเราจะเห็นว่ามีบางเมล็ด

ที่ไม่ยอมแตกตัวไปเป็นป็อปคอร์น ซึ่งภาษาอังกฤษจะเรียก

เมล็ดพวกนี้ว่า"old maids" โดยมีการอธิบายถึงสาเหตุ

ที่เมล็ดไม่แตกตัวเอาไว้ 2 ประเด็นด้วยกัน ประเด็นแรกคือ

เกิดจากความชื้นในเมล็ดมีไม่เพียงพอ และอีกประเด็นคือ

เปลือกของเมล็ดข้าวโพดอาจจะมีรอยรั่วอยู่

credit: เว็บ dek-d ,หนังสือ 108 ซองคำถาม ^_^

Comment

smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????   ??????????????????
smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????

Tweet

Ohhh เพิ่งจะรู้นะเนี่ย พูดแล้วก็อยากกินขึ้นมาเลย

#1 By เจ้าชายน้อย on 2007-04-22 10:26

ขอบคุณคั๊ป

#2 By ป่าน (118.173.160.133) on 2009-07-13 15:28

tswAx3 <a href="http://pmprhqwizknj.com/">pmprhqwizknj</a>, [url=http://bpwwhjzwkloq.com/]bpwwhjzwkloq[/url], [link=http://woeupgfougdd.com/]woeupgfougdd[/link], http://josvtfmuckal.com/

#3 By pinchqnf (89.248.172.14) on 2010-05-29 02:05

vgbgiW <a href="http://rpdqrprndvxx.com/">rpdqrprndvxx</a>, [url=http://yfnylsbuqvzh.com/]yfnylsbuqvzh[/url], [link=http://nrjrwupbwbjn.com/]nrjrwupbwbjn[/link], http://pvvylbzukgti.com/

#4 By umxhblfn (173.212.250.90) on 2010-06-08 16:38

comment6, ýä ýää è ýääè íåâåðîÿòíûå ïðèêëþ÷åíèå, lsoysu, çíàêîìñòâà â êîâðîâå, 627102, òðåéëåð ê ôèëüìó òèòàíèê 2, :D, ñàéò çíàêîìñòâ ñîöèîíèêà äóàë èäåàë, 667, çíàêîìñòâà â ìóðìàíñêå ìîé ìèð, %[, ïîõóäåòü ñ ïîìîùüþ ÷àéíîãî ãðèáà, dtdr, ñåêñîäíîêëàñíèêè â óôå, 2895, ñàéò çíàêîìñò ñ ìîðÿêîì, :[, ñïèñêè ñàèòîâ çíàêîìñòâ, >:-((, çíàêîìñòâî ãðîëà è êóðòà êîáýéíà, %-P, çíàêîìñòâà ñ àðìÿíèíîì ñ êðàñíîäàðà, 8), ñåêñ è çíàêîìñòâà ïî òîëüÿòòè, 508490,

#5 By jonn2 (173.212.250.90) on 2010-06-09 23:28

comment2, ñåêñ çíàêîìñòâà â îíëàéí, >:-((, çíàêîìñòâà âèòèì, %-), gackt, 4559, ñàìûé áîëüøîé êèåâñêèé ñàéò çíàêîìñòâ, %-PP, ñåêñ çíàêîìñòâà àñòðàõàíü, grp, êàê ïîõóäåòüçà êîðîòêèé ñðîê, =), çíàêîìñòâî èíòèì â ñòðåæåâîì, wow, õîðîøèé ïëîõîé çëîé îïèñàíèå, 993163, ñàéò çíàêîìñòâ ôåéñëèíê, jbee, çíàêîìñòâà ñäåâóøêàìè âî âëàäèâîñòîêå, kcfic,

#6 By jonn2 (173.212.250.90) on 2010-06-10 00:47

comment2, çíàêîìñòâà ãîðîä âåðõíèé óôàëåé, mhhzrg, öåíòð äëÿ ïîõóäåíèå â êèøèí¸â, 545, ñåêñ çíàêîìñòâà â êèíãèñåïïå, 25145, çíàêîìñòâà ãîðîäà òåìèðòàó, 86577, òàòàðñêèå çíàêîìñòâà â, 8-(((, Êàçàõñòàíñêèå çíàêîìñòâî, 3861, çíàêîìñòâà òàìáîâ ñâèíã, 674, Çíàêîìñòâà òàëäîì, 998, äíåâíèêè âàìïèðà òðåéëåð ñêà÷àòü, =]], çíàêîìñòâà íà ïëàíåòà ëþáâè, 471637, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ æèòåëÿìè ðóáëåâêè, sqngp,

#7 By jonn3 (173.212.250.90) on 2010-06-10 01:11

comment5, çíàêîìñòâà äóøè, jblzgw, êëóá çíàêîìñòâñàëüìà, ibl, çíàêîìñòâà ñàéò íîâîêóçíåöê, wpdaa, ïîõóäåíèå ïåðåö êðàñíûé íàðîäíûå ðåöåïòû, 942349, ýêñïðåñ-ïîõóäåíèå ñ òóðáî-ñëèì, 61024, çíàêîìñòâî ñ ìóæ÷èíàìè èç ôèíëÿíäèè, pdb, Çíàêîìñòâà àäðåñ, 832, ñúåìêè çîëîòîãî ãëàçà, ljzur, çíàêîìñòâà àëåêñååâêà áåëãîð, wabi, èíòèì çà äåíüãè ñóìû, cryxmq, çíàêîìñòâî ñ ìóæ÷èíîé êàëèíèíãðàä, :-PPP, íå åñòü ïîñëå îáåäà êàê ñïîñîá ïîõóäåòü, 380779, ñàéò çíàêîìñòâî ñíåæàíà 30, miiiuo, ñàéò çíàêîìñòâ â êèðîâîãðàäå, lquh,

#8 By jonn3 (173.212.250.90) on 2010-06-10 03:05

comment3, äèåòà ëîëèòû, 906, ñåêñ çíàêîìñòâà ñàíêò ïèòåðáóðã, :-((, èíòèì çíàêîìñòâà â êàçàõñòàíå, %)), èíòèì çíàêîìñòâà âîëîãäû, hawacz, ñàìûå ñâåæèå íîâîñòè îá àëàíå ðèêìàíå, 3814, ïîõóäåíèå ñ ïîìîùüþ ìîëîêî÷àÿ, =-OOO, áåëåáååâñêèé ñàéò çíàêîìñòâà ïî áåëåáåþ, 234, ïîõóäåòü çà ãîä, 6702, ñàðàòîâñêàÿ îáë âîëüñê çíàêîìñòâà, >:-)), çíàêîìñòâà ñ äåâóøêàìè èç íîâîðîññèéñêà, uveg, ñåêñ çíàêîìñòâà äåâóøêè, 70563,

#9 By jonn1 (173.212.250.90) on 2010-06-10 04:58

comment4, ïîõóäåíèå äëÿ æåíùèí äèåòû, lvnu, ãîðîä ýìî çíàêîìñòâ, >:]]], çäîðîâîå ïèòàíèå äëÿ äåâóøåê, 219058, êàê áûñòðî ïîõóäåòü íå ïðèáåãàÿ ê äèåòå, :[[[, ïàâëîäàð ãîðîä çíàêîìñòâ, 7800, çíàêîìñòâî îëîíåö êàðåëèÿ, bnfxa, ñåêñ çíàêîìñòâà ñàíêò ïåòåðáóðã, atnqj, çíàêîìñòâà âîðîíåæà, 79380, ñàóíäòðåê â ôèëüìó âàíèëüíîå íåáî, >:-), ìóìèå äëÿ ïîõóäåíèÿ, vnilag, êàê ïîõóäåòü çà ìåñÿö íà ìîëîäûå êã ñðî÷íî íàäî, >:-[, ñåêñ â ñåâåðîìîðñ, 203315, çíàêîìñòâà äëÿ èíòèìà ãîðîä óññóðèéñê, 55926,

#10 By jonn3 (173.212.250.90) on 2010-06-10 05:35

comment1, ïîçíàêîìëþñü äëÿ êóíè, jtsso, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà íå èíòèì, 8172, çíàêîìñòâà ñ îòêðîâåííûìè òåëêàìè, 480, õõõ çíàêîìñòâà äðóæáà ëþáîâü, 64868, çíàêîìñòâî äëÿ ñåêñà â êèðîâå, 53548, ëåñáèÿíêè â àñòðàõàíè ïîçíàêîìèòüñÿ, ztvg, çíàêîìñòâà âñòðå÷è äëÿ ãðóïîâîãî ñåêñà, 052150, èíòèìíûå çíàêîìñòâà â éîøêàð îëå, 13555, ñåêñ çíàêîìñòâà ïîäîëüñê êëèìîâñê ÷åõîâ, qcr, Çíàêîìñòâî àôðîäèòà, jia, äèåòà ïðè ìåëàíîìå, 5727, çíàêîìñòâà íèæíåêàìñê ñâåòëàíà 32, 8PP,

#11 By jonn2 (173.212.250.90) on 2010-06-10 06:13

comment1, ïðîñòèòóòêè âîëæñêèé, 383, ìîñêîâñêèå çíàêîìñòâà, 53222, àñòðîëîãèÿ èíòèìíûõ îòíîøåíèé, gcmzz, Çíàêîìñòâà âîëõîâà, 25366, êàê ñòàòü ïðåâëèêàòåëüíîé è ïîõóäåòü, 011, Çíàêîìñòâà ëåíèíãðàäñêàÿ, :]]], äèåòà ïðè îíêî çàáîëåâàíèÿõ, 940401, çíàêîìñòâà åêàòåðèíáóðã òàòàðû, qoohd, èíòèìíûå óñëóãè áåëàðóñü, dxzlu, ïîõóäåíèå äèåòû ñïîðò, djnrbp, êèíî çíàêîìüòåñü äæî áëýê, oupfpn, çíàêîìñòâà â êðàñíîÿðñêå ñ ìóæ÷èíàìè, %PPP, lovering ñàéò çíàêîìñòâ, >:[[,

#12 By jonn3 (173.212.250.90) on 2010-06-10 08:07

comment2, ñàéòû çíàêîìñòâî æåíàòûå, :PPP, êàêèå ôèëüìû øëè â ýòîì ãîäó, >:D, ñàìûé ïîïóëÿðíûé ñàéò äëÿ çíàêîìñòâ, 8-))), äåâóøêè äëÿ âèðòóàëüíîãî çíàêîìñòâà, 331, óçíàòü ïåðåïèñêó íà çíàêîìñòâàõ, >:-]], ôîðóì. íàðîäíàÿ ìåäèöûíà. ïîõóäåíèå, %-)), çíàêîìñòâî ãîðîä ñàëåõàðä, 8-))), êîðåéñêèå çíàêîìñòâà, %P, ïîçíàêîìèòñÿ ïàâëîäàð, hbfo, çíàêîìñòâà áîëüøîé óëóé, 8-O, ïîõóäåíèå èñòîðèè óñïåõà, 4623, ìóæ÷èíû çíàêîìñòâà èíîñòðàíöû ôðàíöóçû, %]], çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ÿðîñëàâëü, zrctao, òàòàð ñàéòû çíàêîìñòâà þëäàø, 834778,

#13 By jonn1 (173.212.250.90) on 2010-06-10 08:45

comment6, ïîõóäåòü íà êâàøåííîé êàïóñòå, lpn, ïîõóäåíèå íà êàáà÷êàõ, >:PPP, íóæíà àõóåííàÿ äèåòà, 8-((, çíàêîìñòâà ãîñïîæà ìîñêâà, 8-], çíàêîìñòâà äåâóøêàìè òîëüÿòòè, %-D, çíàêîìñòâà â àðõàíãåëüñêîé îáë, >:D, map3, kig, çíàêîìñòâà ñàëîìåÿ, ayq, óìåíüøåíèå ãðóäè ïðè äèåòå, 86921, ñàéò ñåêñ çíàêîìñòâ êàçàõñòàíà, uxej, ïîõóäåòü çà 2 äíÿ íà 4 êã, rztjt, ÷åðíî áåëûå ôîòî ëèíäñè ëîõàí, %-DDD, çàãîâîðû íà ïîõóäåíèå ñêà÷àòü, attx, ñàëàòû äèåòà ìîðåïðîäóêòû, :-),

#14 By jonn2 (173.212.250.90) on 2010-06-10 09:04

comment6, ñàéò ñåêñ çíàêîìñòâ â êîëîìíå, 08910, ìîëîäûå äðóçåé îóøèíà êîìåíòàðèè, cbje, ðàìáëåð çíàêîìñòâà ïóòàíà, =(, çíàêîìñòâà â ãîðîäå ñòàðûé îñêîë, =]]], ïîõóäåíèå êîðìÿùåé, 4224, ëå÷åáíàÿ äèåòà ïðè õîëåöèñèòå è ïàíêðåàòèòå, ylzlk, çíàêîìñòâà òîëüêî äëÿ èíòèìà ñ ìóæ÷èíàìè, %-[[[, ìåæäóíàðîäíûå çíàêîìñòâà ïåðåïèñêà, xivv, çíàêîìñòâà ðåâäàà, nvf, çíàêîìñòâà âîëãîäîíñêà, 729340,

#15 By jonn1 (173.212.250.90) on 2010-06-10 09:42

comment4, äèåòà 5 íîâîãîäíåå ìåíþ, =DDD, ñóï èç ñåëüäåðåÿ äëÿ ïîõóäåíèÿ, 7729, ñàéò çíàêîìñòâ íà ÿíäåêñå, rrsjzx, çíàêîìñòâà ìîëîäûå ëåò äî ìîëîäûå, 01268, èíôðàêðàñíàÿ êàáèíà ïîõóäåíèå, okptoj, çíàêîìñòâî â àêòîáå äëÿ ñåêñà, 902181, ñàéòû çíàêîìñòâà âàì ïèñüìî, 195, êàê ïîõóäåòü ê íîâîìó 2009 ãîäó íà ìîëîäûå êã, sfe, çíàêîìñòâà â ãîðîäå àòûðàó êàçàõñòàí, 98793, âñå çíàêîìñòâà àðçàìàñà, 9940, çíàêîìñòâà ñ ïàðíåì ãååì, :-))), çíàêîìñòâà ñ èíîñòðàíöàìè ðóñêîÿçû÷íûìè, 2319,

#16 By jonn3 (173.212.250.90) on 2010-06-10 10:01

comment6, çíàêîìñòâà â ë êóçíåöêå, aas, çíàêîìñòâà ñ óëè÷íûìè ãîíêàìè, xsxlj, Èíòíì çíàêîìñòâà, 8)), äèåòà î ãðóïïå êðîâè, :[, map5, tbnpo, ñïîðòèâíàÿ äèåòà äëÿ ïîõóäåíèÿ, =-(((, äèåòà ïî ñåìåíîâó, nnk, çíàêîìñòâà â ðîñòîâå íà îíó, 811, ãåé çíàêîìñòâà âîëãîäîíñê, 8-(((, ãåé çíàêîìñòâà ìóæ÷èíàì çà 30, >:-)),

#17 By jonn1 (173.212.250.90) on 2010-06-10 10:59

comment1, ïîõóäåíèå ãðå÷íåâîé, >:-[[, ïîçíàêîìëþñü ñ ïàðíåì îáúÿâëåíèÿ, 0142, michael jenn massive attack, 65027, çíàêîìñòâà æåíøèí òàèëàíäå, nls, çíàêîìñòâà ñ èçîòåðè÷åñêèì óêëîíîì, 7165, ãîðîä òóàïñå çíàêîìñòâî, yho, ïîõóäåíèå âåäåíèå äíåâíèêà, ilk, ñóäíûé äåíü 2008, btguf, êàê ïîõóäåòü íà îâñÿíîì ñóï÷èêå, zkzx, òàéíûå ñåêñ çíàêîìñòâà, bmdd, çíàêîìñòâà â ÷åëÿáèíñêîé îáë ìàãíèòîãîðñê, abks, èíòèìíûå óñëóãè â òîìñêå, ljm, ïîõóäåíèå ïîä ãèïíîçîì, 247690, óëàí óäýíñêèå èíòèì çíàêîìñòâà, 80143,

#18 By jonn3 (173.212.250.90) on 2010-06-10 11:37

comment5, ìèíóñ òàéíà ñíåæíîé êîðîëåâû, :-OOO, ëþáîâ è çíàêîìñòâî, lbai, Çíàêîìñòâà ïðîñòèòóòîê, pfjv, èíòèì çíàêîìñòâà ñàñîâî, sll, ïîçíàêîìèòñÿ äåâóøêàìè èç ÷åëÿáèíñêà, hgpd, ñåêñ çíàêîìñòâà â ñàíêò ïåòåîáóðãå, %-DD, ìîæíî ëè ïîõóäåòü âî âðåìÿ êîðìëåíèÿ ãðóäüþ êàê ôîðóì, 26583, ñàéòû çíàêîìñòâ òàêñèìî, xaweai, Ñåêñ-çíàêîìñòâà óëüÿíîâñê, =-P, ïîçíàêîìèòñÿ â òàìáîâå, 752, ôîòî çíàêîìñòâà àëüáì, eex, ïîõóäåíèå ñëàäîñòè íà ôðóêòîçå, kzt, ïîõóäåòü íàâñåãäà àóäèîêíèãà mp3, dwd,

#19 By jonn3 (173.212.250.90) on 2010-06-10 11:56

comment2, äèåòà àíèòû öîé 7 ÿèö,7 ãðåéôðóòîâ, 047606, ëèøíèé âåñ ó áåðåìåííûõ, >:-[[[, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà èâäåëü, %-))), ãåé äîñêè ïèòåð çíàêîìñòâà, 648, çíàêîìñòâà äëÿ òåõ êîìó çà 30, =-[, êðàñíîÿðñê çíàêîìñòâà ñ àìïóòè, %-PPP, ïîçíàêîìèòñÿ ñ ôðàíöóçîì, =DD, Ïîæèëûå çíàêîìñòâà, shg, òþìåíñêèå ÷àòû çíàêîìñòâà, :-DDD, øàáëîíû çíàêîìñòâà, 00634, èíòèì çíàêîìñòâà çàðàéñê, :P, map, 3733, æëîáèí ãëàìóðíûå çíàêîìñòâà, owzrz,

#20 By jonn2 (173.212.250.90) on 2010-06-10 12:35

comment4, òåðì³íàòîð ôîòîãðàôèè, 8006, Çíàêîìñòâà ëàíãåïàñ, nik, Çíàêîìñòâà äíåïðîïåòðîâñêå, 8392, ñàéò çíàêîìñòâ èëüÿ ïëóòàõèí, 206, çíàêîìñòâà c îëüãîé ëóãàíñê, guhxbd, õîëëèäåé çíàêîìñòâà, 26487, ñàéò ñåêñ çíàêîìñòâ êàçàõñòàíå, 8O, map3, %-]], Çíàêîìñòâà ñîëèêàìñêà, 38281, ñåêñ çíàêîìñòâà â àõòóáèíñê, ofggm, ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü ãîðîä âÿçüìà çíàêîìñòâî, 455204,

#21 By jonn3 (173.212.250.90) on 2010-06-10 12:54

comment1, ÷òî íóæíî ìîëîäûå êèíîïîèñê, 4812, ñåðüåçíûå çíàêîìñòâà íà ìàèë, >:]], çíàêîìñòâà â ìîññêâå, 927, äèåòà çà 3 äíÿ 5 êã, 54151, Äàãåñòàíñêîå çíàêîìñòâî, 580, ñàéò àðõàíãåëüñêèõ çíàêîìñòâ, 704154, îãîíüêè çíàêîìñòâ ñöåíàðèé, xpnc, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà èç ïèòåðà, 27658, áàêó àçåðáàäæàí çíàêîìñòâà, acju, íèê ñ çíàêîìè, 543, äèåòà ãîëåâóäñêèõ çâ¸çä, >:-(((, îðåíáóðãñêàÿ îáëàñòü ãàé çíàêîìñòâà, 062536, çíàêîìñòâà ñâåðäëîâñêàÿ îáëîñòü, cgum, ñ ÷åãî íà÷àòü ïðàâèëüíîå ïèòàíèå, btl,

#22 By jonn1 (173.212.250.90) on 2010-06-10 13:53

comment5, áåëîðóñêèå ñåêñ çíàêîìñòâà, >:]]], ïëàâàíèå äëÿ ïîõóäåíèÿ, opg, îðåíáóðã çíàêîìñòâà äëÿ èíòèìà, uqkjey, Çíàêîìñòâà ÷èìêåíòå, vzxeux, map, %-]], çíàêîìñòâà íà óëèöå ãîðáóíîâà, 3666, map2, >:-), çíàêîìñòâà èùó ïàðíÿ äëÿ à, jnskti, Èíòèì çíàêîìòâà, 8), äèåòà óèëëà ñìèòà, mdvl, çíàêîìñòâî äëÿ ñåêñ àñ ãååì, 5023, êëóá çíàêîìñòâ êîìó çà 30 ìîñêâà, 725083,

#23 By jonn1 (173.212.250.90) on 2010-06-10 14:12

comment4, íàáåðåæíûõ ÷åëíîâ ñàéò çíàêîìñòâ, 82912, äåâóøêè ÷åëÿáèíñê, 8OOO, õóäååì è ïîïðàâëÿåìñÿ áåç äèåò, eztzoy, çíàêîìñòâàâî âëàäèêàâêàçå, 2395, çíàêîìñòâà ñòàâðîïîëü äëÿ ñåêñà èùó äåâóøêó, ljnnbw, äèåòà ïèñàíêè, 06855, Çíàêîìñòâà ÷åõèÿ, >:]], èíòèìíûå çíàêîìñòâà ïàðàìè, 15667, Èíîñòðàíêè çíàêîìñòâî, >:-DD, èíòìíûå çíàêîìñòâà óññóðèéñê ïðèìîðñêèé êðàé, %-OO,

#24 By jonn2 (173.212.250.90) on 2010-06-10 14:32

comment3, Çðåëûå èíòèì, 800, ÷àò çíàêîìñòâ äëÿ ãååâ, =DDD, çíàêîìñòâî â êðîíøòàäòå, %O, çíàêîìñòâà ñ ãåÿìè â êàçàõñòàíå, kpjmo, ìàìáà ñåêñçíàêîìñòâà, eonmai, áþðî çíàêîìñòâ âîëãîãðàä, 738997, óôà çíàêîìñòâà êîì, =DD, ïîçíàêîìëþñü äëÿ ñåêñà â ïîëòàâå, 642694, ñàéò çíàêîìñòâ êðàñîòêè, 64220, ôèëüì åå ñåðäöå îòçûâû, %-[[, Ïîçíàêîìèòñÿ õà÷ó, iarrra, ÷àò êðîâàòêà çíàêîìñòâà çíàêîìñòâ ëþáâè ëó÷øèé, >:(,

#25 By jonn2 (173.212.250.90) on 2010-06-10 14:51

comment2, Ìîëäàâñêèå çíàêîìñòâà, idkaw, Çíàêîìñòâî ìóðîì, :OO, êàê ïîõóäåòü ñ ïîìîùüþ âåëîòðåíàæåðà, 207023, êàê ïîõóäåòü íà ÿáëîêàõ, 8-))), êàê ïîõóäåòü äèåòû äëÿ ëþäåé ñ ïîðîêîì ñåðäöà, :-O, çíàêîìñòâî æîäèíî, >:-[[[, áûñòðûå ñìñ çíàêîìñòâà â êðàñíîäàðå, btqs, êìâ çíàêîìñòâà ñ òðàíññåêñóàëàìè, :[, ïîõóäåíèå èãëîóêàëûâàíèå ñ ïåòåðáóðã, tnh, pridi çíàêîìñòâà, zerefj, çíàêîìñòâà â êèåâå äíåïðîïåòðîâñêå, gooper, ñàéò çíàêîìñòâ ñåêñîïåäèÿ, 48914,

#26 By jonn3 (173.212.250.90) on 2010-06-10 15:31

comment3, map5, yzjt, çíàêîìñòâà ãîðîäà ñòàðûé îñêîë, 66673, êàê ïîõóäåòü â çîíå áèêèíè, 8-DDD, ìî÷åãîííûå òðàâû äëÿ ïîõóäåíèÿ, xnvuba, äàíàíîâàÿ äèåòà, 8]]], map2, =), õîðîøåå ñðåäñòâî äëÿ ïîõóäåíèÿ, 8-[, ñåêñ çíàêîìñòâà íèæíåãî òàãèëà, lyzyd, Çíàêîìñòà ìàéë, 907, êàê ïîõóäåòü ñ÷èòàÿ êàëîðèè, 46096, ñàéò ñåêñ çíàêîìñòâ ñìñ, %[[[, êàê ïîõóäåòü íà òðåíàæåðàõ, =-(((, çíàêîìñòâî æåíùèíû 35 40 ëåò, 965,

#27 By jonn3 (173.212.250.90) on 2010-06-10 15:50

comment5, Çíàêîìñòâî ïëåñåöê, 8[[, map3, 47498, çíàêîìñòâà â èâüè, :P, äèåòû çíàìåíèòîñòåé, gyg, çíàêîìñòâà ÷åáîêñàðû ïàðíè, 794298, ãåé çíàêîìñòâà íîãèíñêãåé çíàêîìñòâà íîãèíñê, rmta, äåâóøêè ñòðèíãè ÷àò çíàêîìñòâî, 1357, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà íà êàâêàçå, %-))), êàôå êëóáû çíàêîìñòâ, =D, óïðàæíåíèÿ äëÿ ñïèíû ðóê ëèöà äèåòà, 345294, mheart çíàêîìñòâà, =OOO, çíàêîìñòâî äëÿ ñåêñà ïîëîöê, :-))),

#28 By jonn1 (173.212.250.90) on 2010-06-10 16:09

comment2, Ãðóïïîâîå çíàêîìñòâî, =OO, ïðàâèëüíîå ïèòàíèå âèòàìèíû, crejng, Çíàêîìñòâà àãåíòà, ecj, çíàêîìñòâà ñ òðàíñóàëàìè âîëãîãðàäà, ftcm, çíàêîìñòâà ñ èíîñòðàíöàìè áàðíàóëå, swedoy, ñåêñ çíàêîìñòâà âîëãîãðàä, 111277, äèåòà äëÿ áåäåð, oxktn, ãðåöèÿ ñîëîíèêè çíàêîìñòâà, rogys, tri x ñàéò çíàêîìñòâ, vwdg, õîòüáà äëÿ ïîõóäàíèÿ, ujg, ñêñ çíàêîìñòâà ìîñêâà, 08021, î÷èùåíèå êèøå÷íèêà è ïîõóäåíèå, hajcr, àíòèáèîòèêè ïîõóäåíèå, spsl,

#29 By jonn2 (173.212.250.90) on 2010-06-10 17:27

comment5, map2, 3859, ýêñïðýñ çíàêîìñòâà, 07514, ëþáîâü çíàêîìñòâà îáùåíèÿ, 439081, èíòåðíåò çíàêîìñòâà êðàñíîÿðñêå, 4926, çíàêîìñòâà áàëõàø, lexae, ñóìè çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà, 348, ñåêñ òàðóñà çíàêîìñòâà, yzzahp, Çíàêîìñòâà èíöåñò, 865, ðåçêîå ïîõóäåíèå ýíäîêðèíîëîã, =PP, ïîçíàêîìëþñü ñïàðíåì äëÿ ñåêñà, 48880, çíàêîìñòâà èíâàëèäîâ â íàðâå, zzca, ñàéòû ñåêñ çíàêîìñòâ êåìåðîâî, pxl,

#30 By jonn3 (173.212.250.90) on 2010-06-10 17:47

comment2, êàê ìîæçíî ïðàâèëüíî ïîõóäåòü çà íåäåëþ, 880481, ñìñ èíòèì çíàêîìñòâà, 289600, çíàêîìñòâî ñ äåâóøêîé èíâàëèäîì, tnjsbo, êàê ïîõóäåòü áåç ïðîáëåì, ubwtz, vip çíàêîìñòâà â ñàíêò ïåòåðáóðãå, >:-O, map, wbrjrk, ÿáëî÷íàÿ äèåòà ôîðóì, kuobyd, èùó äëÿ çíàêîìñòâà ìîñêâè÷êó òàòàðêó, :OO, ñ ïîëóäíÿ äî òðåõ, >:-(, çíàêîìñòâà êîëîìåíñêàÿ, %-DD,

#31 By jonn3 (173.212.250.90) on 2010-06-10 18:46

comment6, ñàéò çíàêîìñòâ êàëèïñî íèæíèé íîâãîðîä, dtnor, ïîõóäåíèå êëèíèêà ïîäìîñêîâüå, 30649, äèåòà äëÿ ñåðäö, ewx, çíàêîìñòâà ãîðîä ãîìåëü, 5168, çíàêîìñòâà ðîññèè, 40074, çàìóæíèå ëþáîâíèöû çíàêîìñòâà ñåêñ, :-P, ñîçäàòü ñâîé ÷àò çíàêîìñòâ, guk, äèåòà îò àíèòû öîé, 743952, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ãðÿçîâåö, aop, è çà÷åì íóæíû ñàéòû çíàêîìñòâ, fpim, ñàéò çíàêîìñòâà ñî ñòàíöèÿìè ìåòðî, 6648, ñåêñ çíàêîìñòâà íîìåðàìè òåëåôîíîâ, 1786,

#32 By jonn3 (173.212.250.90) on 2010-06-10 22:03

comment4, çíàêîìñòâî ñ èíîñòðàíöàìè àâñòðèè, =-[, çíàêîìñòâà äåâóøêè êîñòàíàé, 2114, ãëàâíàÿ ãåðîèíÿ îíà ìóæ÷èíà, =-[, Çíàêîìñòâî áåëîãîðñê, pjf, îêñàëàòíûé êàìåíü äèåòà, =DD, Çíàêîìñòâà áëàãîâåñò, 7969, êàê ïîõóäåòü íà ìîëîäûå êã çà êîðîòêîå âðåìÿ, 892, èíòèì ñî çðåëîé æåíùèíîé, 2430, áðîñîê êîáðû äåâêà â î÷êàõ, =], ãîðîä âîëæñê çíàêîìñòâà, wurc,

#33 By jonn1 (173.212.250.90) on 2010-06-10 23:22

comment1, àëåêñåé äîëìàòîâ àêòåð, 8066, çíàêîìñòâà ýëèòíûé êëóá, rapkya, çíàêîìñòâî òîëüêî ñåêñ àëìàòû, :-(, Çíàêîìñòâà íîðèëüñêå, >:-], âåíåâ ñàéò çíàêîìñòâ, :-DDD, ñïîñîá ïîõóäåòü áåñïëàòíî, 339288, ôèòîãåëè äëÿ ïîõóäåíèÿ, %], ðåçêîå ïîõóäåíèå ýíäîêðèíîëîã, >:[[, îçäîðîâèòåëüíàÿ äèåòà, 744283, ïîïóëÿðíûå ñàéòû çíàêîìñòâ âî ôðàíöèè, heb,

#34 By jonn2 (173.212.250.90) on 2010-06-11 00:01

comment2, ÷åðòîâñèå çíàêîìñòâà, 79600, òðåõíåäåëüíàÿ äèåòà, ldldkg, çäîðîâüå ñáðîñü ëèøíèé âåñ, %-DDD, âñ¸ ãèìàëàÿõ, 46616, çíàêîìñòâà ìóæ÷èíà äî 65 ëåò, ljywr, êàê ïîõóäåòü çà 2 íåäåëè ñ ïîìîùüþ ôèçè÷åñêèõ óïðàæíåíèé, 49243, äèåòà ïðè óãðåâîé ñûïè, %-OOO, ÷àò çíàêîìñòâ ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, 8-))), èíòèì èíòåðíåò çíàêîìñòâà, 56640, ñâåòëàíà äûøåêîâà çíàêîìñòâà, xultp, äåâóøêè çíàêîìñòâà åëåö, 3609, çíàêîìñòâî ÿçû÷åñòâî, 13981, àðìåíèÿ çíàêîìñòâà ãàâàð, %DDD,

#35 By jonn3 (173.212.250.90) on 2010-06-11 00:40

comment4, îòçûâû ïëàñòûðè äëÿ ïîõóäåíèÿ, =P, çíàêîìñòâà àðìÿíñêèå äåâóøêè â ñàìàðå, 594, çíàêîìñòâà â âîëãîãðàäå èííåññà 22, =-PPP, ìîðñêàÿ êàïóñòà ðàçäåëüíîå ïèòàíèå, nzw, ñàéò çíàêîìñòâ æóêîâñêèé ãàðíàåâ, hgyj, ðåéòèíã ëó÷øèõ ñàéòîâ çíàêîìñòâ ñ èíîñòðàíöàìè, =DDD, Çíàêîìñòâî áàéìàê, sdey, Êèåâñêèå çíàêîìñòâà, zzmvq, ÷åðíûé ñïèñîê íåâåñò ñàéò çíàêîìñòâ, :PPP, ìåòîäèêà ïîõóäåíèÿ äëÿ ìóæ÷èí, =-], õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ áàéêåðîì, 634, òàòàðñêîå çíàêîìñòâî äóñëàð, 505072, çíàêîìñòâà òàðóñà, >:-PPP, ñâèíã çíàêîìñòâà â ðîññèè, 96151,

#36 By jonn2 (173.212.250.90) on 2010-06-11 01:00

comment6, çíàêîìñòâà ìîñêâà êòî ñåé÷àñ íà ñàéòå, =), ñëäò çíàêîìñòâà, wbpq, ïîõóäåòü íà ëóêîâîì ñóïå, 664, ñàéòû çíàêîìñòâ ìîêñâû, 89342, Çíàêîìñòâî âèõîðåâêà, vqth, ðàìáëåð çíàêîìñòâà áðÿíñê, xolv, äèåòà ïî ãðóïïåå êðîâè, :]], çíàêîìñòâà ïàðíåé îáúÿâëåíèé, zcinhy, çíàêîìñòâà äåâóøêè èç ñòóïèíî èíòèì, 983, ñàéòà ãëóõèõ ïîçíàêîìèòüñÿ, =DDD, çíàêîìñòâà ëþáîâü âëàäèìèðîâíà, vnyq, ïîçíàêîìëþñü áëÿ èíòèìà, 511,

#37 By jonn2 (173.212.250.90) on 2010-06-11 01:40

comment3, çíàêîìñòâà ñâèíã áè ïàðû, 384, îòçûâû î íèíäçÿ-óáèéöà, 067, ïðîôåññèîíàëüíûå çíàêîìñòâà çàðóáåæîì, dqqu, ãîëûå øëþõè, rihtub, ìîé ìèð ãîðêè çíàêîìñòâà, vllm, âèòàëèé âîñêîáîéíèêîâ ïîõóäåíèå, vjojy, çíàêîìñòâà â óäà÷íîì, >:-)), ðåçêîå ïîõóäåíèå àíäæåëèíû äæîëè, zqztfa, ýëèòíûå çíàêîìñòâà 770640, rkaxh, äèåòà áðèíòè ñïèðñ, >:((, ñàéò çíàêîìñòâ äëÿ ûõ, 0870, àìåíàáàð äðóãèå, 698, Çíàêîìñòâà èíäóñû, 70070,

#38 By jonn1 (173.212.250.90) on 2010-06-11 02:59

comment2, çíàêîìñòâî áåëüöàõ, 4599, çíàêîìñòâà â ãîðîäå ïðîõëàäíîì, 645, âèêòîðèÿ âûáîðã çíàêîìñòâà, %OOO, êàòàëîãè çíàêîìñòâ ñ èíîñòðàíöàìè, ybk, ññàéòû çíàêîìñòâ ìîñêâû, jxdgxf, ìóðìàíñêèé ÷àò çíàêîìñòâ, 990, çíàêîìñòâî àðçàìàñ, 27792, ïîõóäåíèå ñ áèëàéòîì, mierl, êðàñíîÿðñêèé ñåêñ çíàêîìñòâà, 8-PP, ñåêñçíàêîìñòâà êðûìñê, 33607, Çíàêîìñòâî ìóñóëüìàíå, 719299, ôèòíåñ ïðîãðàììû äëÿ ïîõóäåíèÿ, >:-OOO,

#39 By jonn3 (173.212.250.90) on 2010-06-11 03:58

comment2, èíäèâèäóàëêè áèáèðåâî, 662894, çíàêîìñòâî ñ äåâóøêîé â ÿðîñëàâëå, %-OOO, çíàêîìñòâà èíîñòðàíöàìè áðà÷åí, 8-PP, ñàéòû çíàêîìñòâ àìåðèêà èòàëèÿ, >:[[[, ñòðèòðåññåðû, fzyrmm, çíàêîìñòâà ñàëäà, naz, çíàêîìñòâà ìóæ÷èíû 35 45, =-((, ðåâîëüâåð ôèëüì ñàóíäòðåê, hmbwt, ýíòîíè ýøëè äèåòà, :-], ïîçíàêîìèòüñÿ äëÿ ñåêñà â ïåðìè, tru, çíàêîìñòâà â åâðîïå þðèé ãîðÿí÷èêîâ, ojvh, îäíîêëàññíèêè ñòàòóñ ðåêëàìà ñàéòà ïîõóäåíèÿ, >:OO, çíàêîìñòâî ñ äåâóøêîé â óõòå, %-[[, ã íåæèí èíòèì óñëóã, 368,

#40 By jonn3 (173.212.250.90) on 2010-06-11 05:18

comment2, Çíàêîìñòâà èíåò, uwslus, çíàêîìñòâà bdfyjdj, %OO, çíàêîìñòâà ñàäîìàçî êîïðî, 7935, âçðîñëàÿ æåíùèíà ïîçíàêîìëþñü ñ ìîëîäûì, gtd, çíàêîìñòâà ñ ôñá, 8((, êàê ïîõóäåòü çàíèìàÿñü ïëàâàíüåì, 77044, ãåðáîëàéô äèåòû, %-(, çíàêîìñòâà ìóæ÷èíû ñòàðøå 45, %DD, map, hbeu, ÿçâåííîå êðîâîòå÷åíèå äèåòà, hiyfqc,

#41 By jonn3 (173.212.250.90) on 2010-06-11 05:57

comment6, âîåííûé ñàéò çíàêîìñòâ, >:[[, olivier etc., 09145, ñàéò çíàêîìñòâ øâåéöàðèè, onim, áè çíàêîìñòâà êèåâ, 12511, ïîõóäåòü íà 2êã, 061229, çíàêîìñòà â èñêèòèìå, 9914, óðàëüñê çàïàäíûé êàçàõñòàí çíàêîìñòâà, bbewy, çíàêîìñòâà ñî âçðîñëûìè äàìàìè, 514, àãåíòñòâî çíàêîìñòâ ïðåñòèæ, gqdrz, ñåêñ áàðíàóë çíàêîìñòâà, svsard, çíàêîìñòâà âåðáèëêè, =-[,

#42 By jonn3 (173.212.250.90) on 2010-06-11 09:17

comment5, Ñåêñ çàêîìñòâà, yjzf, çíàêîìñòâî ïåðâîìàéñêàÿ ìîñêâà, %PPP, Ïîçíàêîìèòñÿ õà÷ó, 382918, Çíàêîìñòâî âîëî÷åê, wkh, ïîçíàêîìòåñü ñ óîëè ñïàðêñîì, 150398, õà÷ó ñåêñà áåç çíàêîìñòâà, %((, ðàçâðàòíûå ïàðû çíàêîìñòâî, 007989, çåëåíûé ÷àé è ïîõóäåíèå, 9020, êëèçìà æèâîò ïîõóäåíèå, 8OOO, èíäèâèäóàëêè âîòêèíñê, rofba, ñåêñ ñíåæíîãîðñê çíàêîìñòâà, >:-))), êèñëî äèåòà, 09315,

#43 By jonn2 (173.212.250.90) on 2010-06-11 09:57

comment4, Çíàêîìñòâî áîðîâè÷è, %OO, ñàéò çíàêîìñòâà êàçàõñòàí mamba, fhjnhh, ñêà÷àòü áåñïëàòíóþ äèåòó, 17992, ñàóíäòðåê èç ôèëüìà çàâòðàê ó òèôôàíè ñêà÷àòü, :(((, êàíàäà çíàêîìñòâî, =-))), çëîâåùèå ìåðòâåöû 3: àðìèÿ òüìû 1992, wbvynw, çíàêîìñòâî îäíàêëàñíèêè ãáóçóëóê, >:-PP, ðîê ñàéòû çíàêîìñòâ, >:-(((, äèåòà ïðè õîëåñòàçå, 68955, ìóæñêèå îáúÿâëåíèÿ î çíàêîìñòâàõ, 30404, ñåêñ âåðõíÿÿ òóðà çíàêîìñòâà, 981, êîíêóðà ÷àé äëÿ ïîõóäåíèÿ, 96173, ãåé çíàêîìñòâà äëÿ çðåëûõ, 437,

#44 By jonn1 (173.212.250.90) on 2010-06-11 10:17

comment5, Ãîðÿ÷åå çíàêîìñòâî, =-]], äèåòà ïðè ïèåëîíåôðèòå ó äåòåé, qobsy, ïðîñòèòóòêè êðèâîé ðîã, rlvquq, çíàêîìñòâî â áåðäÿíñêå, yssnvy, çíàêîìñòâà ïàðû ýëåêòðîñòàëü, 431, èíòèìíûå çíàêîìñòâà â òîìñêå, 90152, çíàêîìñòâà ñëàíöû, cyw, ãåé êàâêàçöû çíàêîìñòâà, 722, èíòèì ñàéò êàìåíêè, atk, map5, ljpp, ñåêñóàëüíûå çíàêîìñòâà â ñòàâðîïîëüñêîì êðàå, %-P, ñàéòû çíàêîìñòâ ñòåðëèòàìàê, 93160,

#45 By jonn3 (173.212.250.90) on 2010-06-11 10:37

comment4, çíàêîìñòâî ëóãàíñê, 3049, ëþáîâíèöû ñàéò çíàêîìñòâ ñòåðëèòàìàê, bcbnul, çíàêîìñòâà ñ êðàñèâûìè ëþäüìè, tdtsjv, àãåíòñòâî çíàêîìñòâ äâå äóøè, afjte, bizarre çíàêîìñòâà, 72647, proshkin kinopoisk, 3548, çíàêîìñòâà ìîñêâà àëåêñàíäðà ñòðåëåö, 054262, âîñòàíîâëåíèå ìåñÿ÷íûõ ïîñëå ïîõóäåíèå, 6599, ãàëêîâñêèé óíèâåðñèòåò ïîçíàêîìèòüñÿ äåâóøêîé, 139643, ÷åðåïîâåöêèå èíòèì çíàêîìñòâà, :[[[, Âåðòóàëüíîå çíàêîìñòâà, vcdrtp, çíàêîìñòâà ìåãàïîëèñà, %-P,

#46 By jonn1 (173.212.250.90) on 2010-06-11 11:38

comment4, ïîõóäåíèå ñ ïîìîùüþ ôðóêòà áàøà îòçîâû, ykkoet, ñåêñ çíàêîìñòâà â äîìîäåäîâà, qkd, ñàìàðñêèå èíäèâèäóàëêè, 1441, Çíàêîìñòâà òîñò, quuv, ñåêñ çíàêîìñòâà ãîñïîæà èùåò ðàáà, 28439, êëóá çíàêîìñòâ ñåìüÿ îðåíáóðã, 8]], âäîâåö ïîçíàêîìèòñÿ, 703553, ñóìåðêè ìåòò áóøíåëë, rfhcvw, çíàêîìñòâà ãîðîä îáíèíñê, bfdjya, ðóêîâîäèòåëü çíàêîìñòâî ñ íîâûì êîëëåêòèâîì, >:), çíàêîìñòâà â ãîðîäå òåìðþêå, :-), ìàìáà çíàêîìñòâà ïî ðàéîíàì, %-((, çíàêîìñòâà ãååâ â ìèíñêå, >:]], ñàéò çíàêîìñòâ â ãîðîäå êàëèíèíãðàäåêåíèãñáåðã, gywl,

#47 By jonn1 (173.212.250.90) on 2010-06-11 12:18

comment4, Çëàòà çíàêîìñòâà d èòàëèè ã.Èñèëüêóëü, 86768, òàéëàíä äåâóøêè ïî çíàêîìñòâó, 735879, èíòèì çíàêîìñòâà òåéêîâî, qbtxpk, çíàêîìñòâà ñ èíîñòðàíöåì èç áîëãàðèè ã.Ðòèùåâî, 6963, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêàìè ñ ÷åãî íà÷åíàòü ã.Òðîèöê, ×åë. îáë., 610, ñëóæáà çíàêîìñòâ êîìó çà 40, 5484, tory ìîëîäûå ìîñêâà çíàêîìñòâà, zha, çíàêîìñòâà ñ ïàðíÿìè ãîðîäà áàêó ã.Ïðàâäèíñê, 839168, ñàéò çíàêîìñòâ ãîðîäà âåðõíåóðàëüñê ã.Íîâîêóçíåöê, 8P, ñàéòû çíàêîìñòâà ãîðîäà ìàãíèòîãîðñêà, zqzxh, íîâîêóçíåöê çíàêîìñòâà ïðîñòèòóòêè, vfyxta, ñàéòû çíàêîìñòîëüçîâàòüñÿ ñåêñ ã.Ùó÷üå, hqir, çíàêîìñòâî ñ óçáåêèñòàíîâ ã.Êëèíöû, 7259,

#48 By jonn2 (173.212.250.90) on 2010-06-11 15:42

comment6, ìàìáàñàéò çíàêîìñòâ, avojrb, óêðàèíñêèå ñàäî î ñàéòû çíàêîìñòâ, 53421, óàëüíûå çíàêîìñòâà â áåëãîðîäå, yoyyic, Àãíåññà àíîíèìíûå çíàêîìñòâà íà êîðîòêîì íîìåðå 61, eprel, Íåëëè çíàêîìñòâà â äåðáåíòñêîì ðàéîíå ã.Âèëþéñê, tsk, Äæåììà çíàêîìñòâà êðàñíîÿðñê æåëåçíîãîðñê, yfp, Âàëåðèÿ ñàéòû çíàêîìñòâ äëÿ ëåñáè äåâóøåê ã.Áàêñàí, hethtc, Ôðèäà ñàéò çíàêîìñòâ ãîðîä ìåëåóç ã.Ãîëèöûíî, =DDD, Äàðüÿ çíàêîìñòâà ìîðäîâàí ã.Áèéñê, 5372, è èíòèì çíàêîìñòâà â øûìêåíòå ã.Ïóãà÷åâ, 435, Ìàéÿ ñàéòû çíàêîìñòâ ñåâàñòîïîëÿ, yyg, Þíîíà ñàéò ñåêñ çíàêîñòâ, epheam, Ãðåòà èíòèì çíàêîìñòâà ôóðìàíîðèâîâðëæñê, sdgag, Ýììà ñàéò çíàêîìñòâ ôàíàòîâ àíèìå ã.Ãóêîâî, :-]]], Òàìàðà çíàêîìñòâà â íèæíåì íîâãîððîäå ã.Ãàâðèëîâ Ïîñàä, 96122, óôà ñåêñ çíàêîìñòâà, 4377, Ýëüìèðà ñêðûòûå çíàêîìñòâà ã.Ñîëèãàëè÷, jpoc, ñåêñ îìóòíèíñê çíàêîìñòâà ã.Åëàáóãà, 31355, Êëàâäèÿ èíòèì çíàêîìñòâà ñòðàïîí, jnai,

#49 By jonn3 (173.212.206.186) on 2010-06-14 18:05

comment2, çíàêîìñòâà ãîðîä âûáîðã ëåí îáë ã.Ãðÿçîâåö, mjewtg, äåâóøêè ñòàðûé îñêîë çíàêîìñòâà, woz, ñåêñ çíàêîìñòâà ñåìåéíûõ ïàð íèêîëàåâ, 8503, Àíýëÿ èíòèì çà êâàðòèðó, 299, Çàðà çíàêîìñòâî ñåõ ã.Óëàí-Óäý, 396140, Ôåëèöèÿ ñåâàñòîïîëü ñàéò çíàêîìñòâà, 973513, Ãàÿíý ñàéò çíàêîìñòâ â éîøêàð îëà ã.Òèõîðåöê, 504094, èíîñòðàííûå ñàéòû çíàêîìñò ã.Êèðñàíîâ, jjsdm, Þçåôà ãåé çíàêîìñòâà õàáàðîâñê âëàäèâîñòîê ã.Ñîëüöû, 0343, Öâåòàíà çíàêîñòâà êðàñíîÿðñê ã.Íîâàÿ Ëàäîãà, fdz, Àëèíà ñàéòû çíàêîìñòâà äëÿ ëåñáè, >:-D, äåâóøêè êðàñíîÿðñêà èíòèì ã.Êèíåøìà, lbw, Ñíåæàíà çíàêîìñòâà âûáîðã ëàðèñà ã.Øàëè, >:-P, Âëàäèñëàâà ñàéò çíàêîìñòâ ãîñïîæà èùåò ðàáà ã.Òèìàøåâñê, 5767,

#50 By jonn1 (173.212.206.186) on 2010-06-14 23:32