าครับ เรามาดูที่มาของป๊อปคอร์น หรือข้าวโพดขั้วแสนอร่อยกัน

สำหรับผู้ที่ริเริ่มเอาเมล็ดข้าวโพดมาทำเป็นข้าวโพดคั่ว

เป็นรายแรกก็คือ ชนพื้นเมืองของอเมริกา(อินเดียนแดงนั่นเอง)

โดยพวกเขาได้ทำกันมาเป็นเวลานานหลายพันปีแล้ว

ซึ่งที่เราสามารถทราบได้ก็เพราะเมื่อปี 1948 มีการค้นพบ

ฝักของข้าวโพดสายพันธุ์ที่ใช้ทำข้าวโพดคั่ว ในถ้ำค้างคาว

หลายแห่งในมลรัฐนิวเม็กซิโก โดยฝักข้าวโพดที่พบนั้น

มีอายุย้อนไปประมาณ 5,600 ปีทีเดียว

จากนั้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 15 คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส

ผู้ค้นพบทวีปอเมริกาจึงได้นำข้าวโพดคั่วไปเผยแพร่

ในทวีปยุโรป จนข้าวโพดคั่วนี้กลายเป็นของว่าง

ที่ได้รับความนิยมทั่วโลกมาจนถึงปัจจุบัน


ส่วนเรื่องที่ว่าเมล็ดข้าวโพดกลายมาเป็นข้าวโพดคั่วได้อย่างไรนั้น

เหตุผลก็คือ ในเมล็ดที่ใช้สำหรับทำข้าวโพดคั่วนั้น

จะมีความชื้นระดับหนึ่งอยู่ภายในส่วนที่เป็นแป้งนุ่ม

ที่เป็นส่วนสะสมอาหารของเมล็ด(endosperm) ซึ่งถูกห่อหุ้ม

ด้วยเปลือกแข็งภายนอก และเมื่อได้รับความร้อนในระดับจุดเดือดแล้ว

เจ้าความชื้นหรือน้ำที่อยู่ภายในก็จะขยายตัวจนเกิดแรงดัน

จากภายในทำให้ส่วนที่เป็นเปลือกแข็งระเบิดเสียงดัง

อยู่ภายในภาชนะ จากนั้น ความชื้นภายในเมล็ดก็จะออกมา

และระเหยไปอย่างรวดเร็ว ส่วนแรงระเบิดก็จะทำให้ไส้ใน

ของเมล็ดข้าวโพดกลับออกมาอยู่ด้านนอกแทน

และการขยายตัวอย่างรวดเร็วนี้ทำให้ส่วนสะสมอาหาร

ของเมล็ด(endosperm)แปรสภาพเป็นเหมือนกับโฟมนิ่ม

ที่มีอากาศอยู่ภายใน จนเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของป็อปคอร์นนั่นเอง

สุดท้าย ในการทำป็อปคอร์นเราจะเห็นว่ามีบางเมล็ด

ที่ไม่ยอมแตกตัวไปเป็นป็อปคอร์น ซึ่งภาษาอังกฤษจะเรียก

เมล็ดพวกนี้ว่า"old maids" โดยมีการอธิบายถึงสาเหตุ

ที่เมล็ดไม่แตกตัวเอาไว้ 2 ประเด็นด้วยกัน ประเด็นแรกคือ

เกิดจากความชื้นในเมล็ดมีไม่เพียงพอ และอีกประเด็นคือ

เปลือกของเมล็ดข้าวโพดอาจจะมีรอยรั่วอยู่

credit: เว็บ dek-d ,หนังสือ 108 ซองคำถาม ^_^

Comment

Comment:

Tweet

bVogK1 <a href="http://kwmymeeagppk.com/">kwmymeeagppk</a>, bkjxsfdvsdyl, [link=http://vczmphhlcvnh.com/]vczmphhlcvnh[/link], http://twgbelgitdgf.com/

#504 By KTIQOkNbyQAlA (103.7.57.18|178.126.221.195) on 2013-03-26 21:52

S0gl10 <a href="http://emqbcflluduc.com/">emqbcflluduc</a>, [url=http://ilayusfuiqem.com/]ilayusfuiqem[/url], [link=http://uspjwbjfpnox.com/]uspjwbjfpnox[/link], http://fgtlyuafwvbs.com/

#503 By eisygkcoxq (91.214.45.227) on 2010-10-20 07:31

thank you your writing style is amazing. just found your site on yahoo. come back later for sure :)

#502 By เกมส์ (124.121.92.199) on 2010-09-17 12:18

4riVKl <a href="http://xsfspzciwcfz.com/">xsfspzciwcfz</a>, [url=http://ergaklbgzhsl.com/]ergaklbgzhsl[/url], [link=http://mrheeupshigk.com/]mrheeupshigk[/link], http://qczptnvssngz.com/

#501 By loIQKqdXl (94.102.49.89) on 2010-09-05 03:53

VTlI9o <a href="http://krrmnmgnvrsr.com/">krrmnmgnvrsr</a>, [url=http://rfgvnujieknr.com/]rfgvnujieknr[/url], [link=http://cemjetqavliu.com/]cemjetqavliu[/link], http://ttxyhddwacna.com/

#500 By jfhBsOAKUbVlK (94.102.49.89) on 2010-08-10 07:29

comment1, èíòèìíûå óñëóãè çíàêîìñòâà, ãäå ïîçíàêîìèòüñÿ ñ äîñòîéíûì ìóæ÷èíîé, êðàñíîóðàëüñê ñåêñ çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà â ïî ìèðó,

#499 By Hcmalmah (93.174.93.154) on 2010-07-09 20:00

comment5, ñåêñ ìåíüøèíñòâà çíàêîìñòâà ëåñíîé, çíàêîìñòâà äåáåññû, àìóð êëóá çíàêîìñòâà ñàìàðà,

#498 By Dxzrjgsw (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:26

comment1, çíàêîìñòâà íåãðèòÿíêè, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ äåâóøêîé äëÿ, ýðîòè÷åñêèå çíàêîìñòâà â ÷èìêåíòå, çíàêîìñòâî òîëüêî äëÿ ñåêñà êàðàãàíäà,

#497 By Iadypntm (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:52

comment5, èíòèì óñëóãè â ñåâåðîäâèíñêå, çíàêîìñòâà ã íîâîëóêîìëå áåëàðóñü, ìåñòî ãäå ìîæíî ïîçíàêîìèòüñÿ ñî ñêåéòåðàìè,

#496 By Sxecvavh (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:41

comment2, çíàêîìñòâà áåëãîðîäñêàÿ îáëàñòü ãîðîä âàëóéêè, áàøêèðñêèå çíàêîìñòâà â ñïá, ñåêñ çíàêîìñòâà óñòü-èëèìñê,

#495 By Fwzkpwml (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:29

comment6, ñýêñ çíàêîìñòâà â ñàíêò ïåòåðáóðãå, ãäå ïîçíàêîìèòüñÿ â âîëãîãðàäå, çíàêîìñòâî ïî ñîâðåìåííîìó,

#494 By Wanjkkkq (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:17

comment4, èùó æåíèõà ñàéò çíàêîìñòâà, ýðî çíàêîìñòâà ðÿçàíü, èíòèì çíàêîìñòâà óôà áàøêèðèÿ,

#493 By Fkccsqsw (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:06

comment2, çíàêîìñòâà â ã.ãðîäíî, îäíîêëñàñíèêè çíàêîìñòâà, êîïðî-çíàêîìñòâà â êàçàõñòàíå, çíàêîìñòâà ðóññêèõ â àâñòðàëèè,

#492 By Lawuamhw (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:55

comment3, çíàêîìñòâà âîã ãîðîä èðêóòñê, ñàéò èíòèì îáúÿâëåíèé, çíàêîìñòâî ñ âîåííûì, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà äþðòþëè,

#491 By Ngamowki (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:32

comment1, ñåêñ çíàêîìñòâà âçðîñëûå íîâîñòü, çíàêîìñòâà ñ æåíùèíàìè â âîçðàñòå ñ 3049ëåò, çíàêîìñòâà ñåìåéíûé êîâ÷åã,

#490 By Qvlmihei (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:20

comment2, çíàêîìñòâà â ã ïèòåðáóðã, èíòèì çíàêîìñòâà ñåðäîáñê, çíàêîìñòâà çà ãðàíèöåé ñîñòîÿòåëüíûå ìóæ÷èíû,

#489 By Hhtlnpky (93.174.93.154) on 2010-07-09 16:35

comment6, çíàêîìñòâî äåâóøêè ðîñòîâà íà äîíó, áè ëàéí çíàêîìñòâà, èíòèìçíàêîìñòâà ãîðîä íèêîëàåâ, êàçàíüþ çíàêîìñòâà æåíùèíû,

#488 By Hqfhgpkw (93.174.93.154) on 2010-07-09 16:13

comment5, çíàêîìñòâî äåâóøêà ìè÷óðèíñê, çíàêîìñòâà ëàâ ñîòà, çíàêîìñòâî ñ äåâóøêîé èç êàçàíè,

#487 By Ghkoslit (93.174.93.154) on 2010-07-09 16:01

comment5, ìóðìàíñêàÿ îáë çàïîëÿðíûé çíàêîìñòâà, ïîçíàêîìèòüñÿ â èðêóòñêå, çíàêîìñòâà óêðàèíà âèííèöà, çíàêîìñòâà ëþáîâü è èìïåðèÿ,

#486 By Tmoyysgg (93.174.93.154) on 2010-07-09 15:49

comment2, ëèñè÷êà çíàêîìñòâà, ëåçáè çíàêîìñòâà õàíòû ìàíñèéñê, ãîðÿ÷èé êëþ÷ ñàéò ãîðîäà çíàêîìñòâà,

#485 By Jxvklcqw (93.174.93.154) on 2010-07-09 15:15

comment2, çíàêîìñòâà âîëãîäîíñê mamba, çíàêîìñòâà â èâàíîâî äåâóøêè, çíàêîìñòâà ã.áåëîâî,

#484 By Uwiyzqsm (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:53

comment4, çíàêîìñòâà ìîñêîâñêîé îáë, çíàêîìñòâî â óçáåêèñòàíå mamba, ñåêñ çíàêîìñòâà íà ðàçäâà, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ äåâóøêîé ãîðîä òåéêîâî,

#483 By Utxnjvfv (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:42

comment4, çíàêîìñòâî â áîãäàíîâè÷, èíòèì çíàêîìñòâà â êîíòàêòå, ñåêñ-çíàêîìñòâà ã.óôà, çíàêîìñòâà ñ èíîñòðàíöàìè ÿïîíèÿ,

#482 By Slrheufw (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:18

comment3, ìîëäîâà áðé÷àíû çíàêîìñòâî, ñåêñ çíàêîìñòâà õàðüêîâ è îáëàñòü, çíàêîìñòâî âîçðàñò ñòàðøå,

#481 By Ojxnnwvn (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:07

comment5, ïîçíàêîìèòüñÿ â óôå, çíàêîìñòâà â æàíàêîðãàíå, îäåññà èíòèì óñëóãè ïðîñòèòóòêè, çíàêîìñòâà â íàá ÷åëíûõ,

#480 By Izryeeih (93.174.93.154) on 2010-07-09 13:56

comment6, ñâèíãåðû â ðÿçàíè ïîçíàêîìèòüñÿ, ïîèñê çíàêîìñòâî äëÿ ñåêñà, ÷àñòíûå çíàêîìñòâà â àáàêàíå,

#479 By Rhkarmwt (93.174.93.154) on 2010-07-09 13:33

comment2, èíòèìíûå óñëóãè â îìñêå, çíàêîìñòâî â âåøåíñêîé ñòàíèöå ñ æåíùèíîé, îáúÿâëåíèé çíàêîìñòâà âîðîíåæ, çíàêîìñòâî ñ æåíùèíîé áàëüçàêîâñêîãî âîçðàñòà,

#478 By Skazgzvi (93.174.93.154) on 2010-07-09 13:11

comment2, çíàêîìñòâà ìóæ÷èíû îò 47 äî 53 ëåò, ãðîçíûé çíàêîìñòâà ñäåâóø, ñåêñ çíàêîìñòâà â ñèáàå,

#477 By Avlcnzlv (93.174.93.154) on 2010-07-09 12:49

comment3, çíàêîìñòâî ñ èíîñòðàíöàìè äëÿ, çíàêîìñòâà øëþõ áåçïëàäíûé, çíàêîìñòâà ãîðîäîâ,

#476 By Yyfirxcy (93.174.93.154) on 2010-07-09 12:37

comment3, çíàêîìñòâà ñ ïàðíåìè õîòåâøèìè ñòðàïîí, çíàêîìñòâà ñîëèãîðñê áåëàðóñü, ñýêñ çíàêîìñòâà â ìèíñêå,

#475 By Txukeuie (93.174.93.154) on 2010-07-09 12:04

comment1, çíàêîìñòâà â ÷åðêàñîâà, äåâóøêè âîëãîãðàäà, èùó çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà òîëüÿòòè äåâóøêè èíòèì,

#474 By Jgzcegnw (93.174.93.154) on 2010-07-09 11:52

comment6, ñåêñ çíàêîìñòâà ëþáîâíèöà, çíàêîìñòâà ñ àëáàíöàìè â ðîññèè, çíàêîìñòâî äëÿ ñåêñà îíëàéí êèñëîâîäñê, çíàêîìñòâà òîï ýðîòèêà,

#473 By Pdusijez (93.174.93.154) on 2010-07-09 11:18

comment1, ñàéò çíàêîìñòâ ñòàðèöà, ìîñêâà çíàêîìñòâî ãëóõèõ, çíàêîìñòâî â åãèïòå ñ ïàðíåì,

#472 By Jocjnyqs (93.174.93.154) on 2010-07-09 11:07

comment6, vip çíàêîìñòâà â êðàñíîÿðñêå, ìåæäóíàðîäíûå çíàêîìñòâàþ ìóæ÷èíû èç àìåðèêè, çíàêîìñòâà â óðó÷üå,

#471 By Izwfasac (93.174.93.154) on 2010-07-09 10:33

comment4, çíàêîìñòâà â ñîòêå, kontact ru çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâî ñî ñïàðòîé ôèëüì, èíòèì çíàêîìñòâà êðàìàòîðñêà,

#470 By Wvxuldem (93.174.93.154) on 2010-07-09 10:22

comment1, çíàêîìñòâà ïî êîìêó, çíàêîìñòâà â íèæíåì íîâãîðîäå., çíàêîìñòâà ÿ ìóæ÷èíà èùó æåíùèíó,

#469 By Qzolupzb (93.174.93.154) on 2010-07-09 09:48

comment6, çíàêîìñòâî æåíùèí ñ ìîëîäûìè ïàðíÿìè, çíàêîìñòâà äëÿ ìóñóëüìàí óôû, çíàêîìñòâà â ã.ñî÷è, çíàêîìñòâà â êðàñíîäàðå,

#468 By Cbdoqsng (93.174.93.154) on 2010-07-09 09:37

comment5, ïîèñê çíàêîìñòâà äëÿ ñåêà, îðåë çíàêîìñòâà, ñåêñ çíàêîìñòâà â ãîðîäå ñûêòûâêàð, çíàêîìñòâà òðàíñóàëêîé,

#467 By Uqiuhiav (93.174.93.154) on 2010-07-09 09:14

comment5, çíàêîìñòâà îáúÿâëåíèÿ ñòàâðîïîëü, çíàêîìñòâî â ãóáêèíñêîì, ñåêñ çíàêîìñòâî åêàòåðèíáóðã, çíàêîìñòâà ãîðîä ìöåíñê,

#466 By Yojhslmo (93.174.93.154) on 2010-07-09 08:52

comment4, çíàêîìñòâà âîðîíåæ, ñàéòû çíàêîìñòâà â èðêóòñêå, ïîèñê çíàêîìñòâà êðèâîé ðîã, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ äåâóøêîé ëåñáè,

#465 By Tufwcfxc (93.174.93.154) on 2010-07-09 07:56

comment3, çíàêîìñòâà ñëàâÿíñê, êîíòàêò çíàêîìñòâà êðîíøòàä, çíàêîìñòâà áëîíäè 24,

#464 By Uvrmqmhl (93.174.93.154) on 2010-07-09 07:32

comment6, ðîìàíòè÷åñêèå çíàêîìñòâà â õàðàáàëÿõ, çíàêîìñòâà â ëåñîçàâîäñêå, çíàêîìñòâà â áèøêåêå ñ äåâóøêàìè îò18 äî 20 ëåò, ñåêñ ìèíñê çíàêîìñòâî,

#463 By Jqadcfjf (93.174.93.154) on 2010-07-09 07:08

Xy8vqT <a href="http://mljboqenybsj.com/">mljboqenybsj</a>, [url=http://pbgismljgzst.com/]pbgismljgzst[/url], [link=http://nssaenwwvlsd.com/]nssaenwwvlsd[/link], http://xbznxisyyafo.com/

#462 By imbnfndv (93.174.93.154) on 2010-07-09 06:16

comment6, çíàêîìñòâî ïåðåâàëüñê, íàéòè ñàéò èíòèì çíàêîìñòâ, çíàêîìñòâà ñ òîëñòóøêàìè â êîãàëûìå, ñåêñ çíàêîìñòâà ãåðìàíèÿ íîâîñòü, áàðíàóë èíòèì äåíüãè,

#461 By Cpcpptwd (93.174.93.154) on 2010-07-09 02:35

comment5, ñåêñ çíàêîìñòâî êàìåíñê øàõòèíñê, èíòèì çíàêîìñòâà íîâîìîñêîâñê, çíàêîìñòâà ñ ôîòêàìè áîëüøèìè, ñåêñ çíàêîìñòâà ãîðîäà åãîðüåâñêà, çíàêîìñòâà äëÿ èíòèìíûõ îòíîøåíèé àëìàòû,

#460 By Ryctotcy (93.174.93.154) on 2010-07-09 02:34

comment6, âîëãîãðàä çíàêîìñòâà âîñåìü, áåëàðóñü ãîðîä íîâîïîëîöê ñàéò äëÿ ñåêñà ñåêñ çíàêîìñòâà øëþõè ïðîñòèòóòêè, çíàêîìñòâà óìàíè, çíàêîìñòâî äåâóøêè èçðàèëü, èíòèì çíàêîìñòâà ðàäóæíûé,

#459 By Aurjqdpp (93.174.93.154) on 2010-07-09 01:45

comment5, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ â ñòåðëèòàìàêå, çíàêîìñòâà ñëàíäî â ïåòåðáóðãå, çíàêîìñòâà îí ëàéí â ïèòåðå, ïîçíàêîìèòüñÿ òðàíññåêñóàëîì, ñåêñ çíàêîìñòâà ñ çîëîòûì äîæäåì,

#458 By Wauhwmzb (93.174.93.154) on 2010-07-09 00:58

comment1, ñàéò èíòèì çíàêîìñòâ â êðàñíîÿðñêå, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ïåðåâîç, çíàêîìñòâî ñ æåíùèíàìè ïî àäæàðèè, çíàêîìñòâà ãîðîäà áåëåáåå, çíàêîìñòâà 24 ìîñêâà,

#457 By Vzypmejk (93.174.93.154) on 2010-07-09 00:58

comment4, òàéíûå ñåêñ çíàêîìñòâà â èçðàèëå, çíàêîìñòâà áäñì îìñê, çíàêîìñòâà ñ òðàíññåêñóàëàìè êðàñíîäàðñêîãî êð, íèæíèé íîâãîðîä ìàøà çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâî èíòèì äåâóøêè 39 ëåò,

#456 By Tdnetdxl (93.174.93.154) on 2010-07-09 00:26

comment3, áîëüøèå çíàêîìñòâà íîâîñèáèðñêå, çíàêîìñòâî â ëèïåöêå, çíàêîìñòâà áîãàòûå è êðàñèâûå, çíàêîìñòâà ñïá ïðÿìî ñåé÷àñ, çíàêîìñòâî äåâóøêó ëèïåöê,

#455 By Mqxvvgje (93.174.93.154) on 2010-07-09 00:11